RODO

 

 1. Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informujemy, że, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Sawara s.c. Salloum Shafik, Saloum Rafik

ul. Śliczna 7a/2

50-566 Wrocław

Z administratorem można się kontaktować:

 • w sposób podany na stronie www.sawara-gyros.pl

 • pisemnie na podany adres siedziby,

 • drogą elektroniczną: shafiksalloum@wp.pl

 • telefonicznie: 71 363 76 97 1. Przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą podczas zawierania umów oraz w celu nawiązania kontaktu w odpowiedzi na zapytanie, w tym marketingu usług własnych administratora, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f. Rozporządzenia 2016/679 (RODO).

 

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić realizację umowy lub przetworzenia zapytania.

 

 

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Sawara s.c. Salloum Shafik, Saloum Rafik przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach. 1. Przechowywanie danych

Sawara s.c. Salloum Shafik, Saloum Rafik będzie przechowywać dane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem. 1. Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Do danych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę informatyczną, doradczą lub prawną, a także obsługę księgową i podatkową, oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. kurierzy, przewoźnicy, banki. 1. Uprawnienia dotyczące danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. 1. Realizacja uprawnień i skargi

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Osoba, której dotyczą dane może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail shafiksalloum@wp.pl lub w sposób listowny. Administrator ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie.